0%

V2Ray一键脚本

懂的自然懂,我就不解释了(~ ̄▽ ̄~)。

脚本安装

hijk的V2Ray一键脚本

bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/hijkpw/scripts/master/ubuntu_install_v2ray.sh)

操作系统: Ubuntu 20.04

加密方式: auto

传输协议: tcp

V2Ray管理

查看V2Ray运行状态或配置信息

bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/hijkpw/scripts/master/ubuntu_install_v2ray.sh) info

启动

systemctl start v2ray

停止

systemctl stop v2ray

重启

systemctl restart v2ray

更改端口最简单的方法: 重新运行一键脚本

更新到最新版本的方法: 重新运行一键脚本

卸载

bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/hijkpw/scripts/master/ubuntu_install_v2ray.sh) uninstall